2878 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - 2017 г.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост за 2017 г. на Община Грамада

одобрен
одобрен

Регистър разрешения за строеж - 2018 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2018 година в Община Грамада

одобрен

За периода 01.12. - 31.12.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/a

одобрен

2017 г. - Данни от почвен мониторинг I-ниво (широкомащабен мониторинг-16x16 км.)

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.