535 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

За периода 01.09. - 30.09.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

одобрен
одобрен

Изработване на ПУП и ИПУП 2010г. - 2016г.

Изработване на ПУП и ИПУП 2010г. - 2016г.

одобрен

Изработване на ПУП и ИПУП за 2017г.

Изработване на ПУП и ИПУП за 2017г.