1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА