14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. Закона за достъп до обществена информация

съдържа: входящ номер, вид на исканата информация, заявител, решение за предоставяне на информация-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация-номер/ дата, мотиви за отказа, решение за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата,обжалване, друго;

одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: номер по ред, код на подземно водно тяло, наименование на водното тяло, основни характеристики на водно тяло, естествени ресурси, количества необходими за водните екосистеми, разполагаеми ресурси, средногодишен дебит на черпене от водното тяло, разрешени водни количества, свободни водни количества.

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: списък с речни участъци, язовири, езера, определени за естествено обитаване на рибни видове, дължини на участъците, показатели, които не отговарят на изискванията на Наредбата и инструкцията и списък на зони в крайбрежните морски води, които: осигуряват условия за развъждане на черупкови организми и имат възможност /но не осигуряват/ условия за развъждане на черупкови организми.

одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър,типове подземни води,подземни водни обекти, общини.