6 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

База данни, касаеща дейността на Националната комисия за борба с трафик на хора и информация за социалните услуги, разкрити към Комисията.

Отчет за дейността на НКБТХ за 2015 година;
Регистър на Юридическите лица, предоставящи социални услуги към НКБТХ;
Списък на Приютите за жертви на трафик на хора към НКБТХ;
Списък на Центровете за жертви на трафик на хора към НКБТХ.

Министерски съвет
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие – както на самото престъпление, така и на последиците от него.

одобрен

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.
Съгласно Закона за борба с трафика на хора координатор на Механизма е Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), посредством нейния секретар и администрация.