12 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър,типове подземни води,подземни водни обекти, общини.

одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: списък с речни участъци, язовири, езера, определени за естествено обитаване на рибни видове, дължини на участъците, показатели, които не отговарят на изискванията на Наредбата и инструкцията

одобрен

Регистър на зоните с води за къпане съгласно закона за водите

егистърът съдържа:№, заповед на областния управител, община, наименование, зона за къпане, № на зоната в областта, основни гранични точки на зоните за къпане от номер до номер.

одобрен

Регистър на съоръженията за минерални води от находищата - изключителна държавна собственост

Регистърът съдържа:съдържа: номер по ред, регистрационен номер, местоположение на минералния сондаж, технически данни и собственик.