12 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. Закона за достъп до обществена информация

съдържа: входящ номер/дата, вид на исканата информация, заявител, решение за предоставяне на информация-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация-номер/ дата, мотиви за отказа, решение за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата,обжалване, друго;

одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: № по ред, Код на подземното водно тяло, Наименование на водното тяло, Естествени ресурси (л/с), Количества необходими за водните екосистеми (л/с), Разполагаеми ресурси (л/с), Разрешени водни количества по издадени разрешителни (л/с), Водни количества от кладенци за собствени потребности (л/с), Свободни водни количества (л/с).

одобрен
одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: №,Код на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Име на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Код на ВТ, в което изцяло или частично попада зоната, Площ на тялото, в което изцяло или частично попада зоната ,Вид

одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: Подземни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение 1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Повърхностни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение №1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Териториите на общините в обхвата на БДЧР, които попадат в нитратно уязвима зона, съгласно Приложение №2 от Заповед № РД - 660/28.08.2019г.

одобрен

Регистър на зоните с води за къпане съгласно закона за водите

Регистърът съдържа:Longitude,Latitude,Компетентен орган,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2010-2015,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Име на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Категория,Последно преразглеждане на профила на водата за къпане,Следващото преразглеждане на профила на водата за къпане, Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за:2007г.,2008г.,2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г.,2014г.,2015г.,2016г.,2017г.,Профили на зона за къпане.