12 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: Подземни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение 1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Повърхностни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение №1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Териториите на общините в обхвата на БДЧР, които попадат в нитратно уязвима зона, съгласно Приложение №2 от Заповед № РД - 660/28.08.2019г.

одобрен

Регистър на съоръженията за минерални води от находищата - изключителна държавна собственост

Регистърът съдържа:съдържа: номер по ред, регистрационен номер, местоположение на минералния сондаж, технически данни и собственик.

одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: № по ред, Код на подземното водно тяло, Наименование на водното тяло, Естествени ресурси (л/с), Количества необходими за водните екосистеми (л/с), Разполагаеми ресурси (л/с), Разрешени водни количества по издадени разрешителни (л/с), Водни количества от кладенци за собствени потребности (л/с), Свободни водни количества (л/с).

одобрен

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: № по ред, № и дата на разрешителното, наименование на обекта, местност на обекта, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ, дата на влизане в сила на разрешителното, крайна дата на действие на разрешителното, код на водно тяло, воден обект, поречие, годишно количество на заустваните отпадъчни води, куб. м, номер и дата на акта за изменение на разрешително, номер и дата на акта за продължаване срока на действие на разрешително, номер и дата на акта за прекратяване на разрешителното, номер и дата на акта за отнемане на разрешително, Q макс.час (куб.м/час)- максимално часово зауствано водно количество, Q средно ден. (куб.м/ден) - средно денонощно зауствано водно количество, Q год.(куб.м/год.) - средно годишно зауствано водно количество, индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци, географски координати по система WGS 84, срок за достигане на ИЕО.

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: № по ред, компетентнен орган, титуляр, адрес, номер и дата на разрешителното, крайна дата на действието му, наименование/име на водоизточника, населено място, община, област, код на водното тяло, цел, № и дата на решението за изменение на разрешителното, номер и дата на решението за продължаване на действието на разрешителното, номер и дата на решението за прекратяване на действието на разрешителното, № и дата на решението за отнемане на разрешителното.