4 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация с натрупване за броя на регистрираната земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.10.2018 г.

Регистрацията и контролът върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград и се вписват в информационната база данни по чл.7, ал.1 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника.

земеделска и горска техника
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област Благоевград в левове на декар за стопанската 2017-2018 г.

Размерът на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област благоевград в левове на декар за стопанската 2017-2018 г., се изчислява на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие, съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Ползване на земеделски земи
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Благоевград 2015-2016 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата на област Благоевград за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар

одобрен

Регистрирана земеделска техника в област Благоевград към 30.06.2016 год.г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Благоевград земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016г.