3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ТАРИФА - 2018

Цени за услугите в Пристанище Бургас ЕАД

одобрен

Обява за доставка на масла - 21.03.2017

„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка „Доставка на смазочни масла” по приложената спецификация при задължителни условия.

одобрен

ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на ДМА-портален кран

Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив - Ел. портален кран „Сокол” № 9, инв. № 2548, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”, разположен на 22-ро к.м. в пристанищен терминал „Бургас Запад”. Търгът ще се проведе на 05.04.2017 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 03.04.2017 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.04.2017 г.