12 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води - кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: съдържа регистрационен номер, област, община, населено място, местност, номер на имот, данни за водовземно съоръжение.

одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно ЗВ

Регистърът съдържа: входящ и регистрационен номер, местоположение на водовземното съоръжение, данни за собственика и данни за водовземното съоръжение.

одобрен
одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: списък с речни участъци, язовири, езера, определени за естествено обитаване на рибни видове, дължини на участъците, показатели, които не отговарят на изискванията на Наредбата и инструкцията

одобрен

Регистър на зоните с води за къпане съгласно закона за водите

егистърът съдържа:№, заповед на областния управител, община, наименование, зона за къпане, № на зоната в областта, основни гранични точки на зоните за къпане от номер до номер.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: № по ред, компетентнен орган, титуляр, адрес, номер и дата на разрешителното, крайна дата на действието му, наименование/име на водоизточника, населено място, община, област, код на водното тяло, цел, № и дата на решението за изменение на разрешителното, номер и дата на решението за продължаване на действието на разрешителното, номер и дата на решението за прекратяване на действието на разрешителното, № и дата на решението за отнемане на разрешителното.