13 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води - кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: съдържа регистрационен номер, област, община, населено място, местност, номер на имот, данни за водовземно съоръжение.

одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите на издадените от Басейнова дирекция Черноморски районразрешителни

Регистърът съдържа: № по ред,Регистрационен № ,Разрешително за изграждане №,Входящ № и дата,Разрешително №,Област,Община,Населено място,Имот №,Наименование на водовземното съоръжение,Година на изграждане,Водно тяло,Водоносен хоризонт,Дълбочина на водовземното съоръжение,СВН, м,Цел на ползване на водата,Статус на съоръжението,Разрешен воден обем

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. Закона за достъп до обществена информация

съдържа: входящ номер/дата, вид на исканата информация, заявител, решение за предоставяне на информация-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация-номер/ дата, мотиви за отказа, решение за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата,обжалване, друго;

одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: №,Код на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Име на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, Код на ВТ, в което изцяло или частично попада зоната, Площ на тялото, в което изцяло или частично попада зоната ,Вид

одобрен

Регистър на зоните с води за къпане съгласно закона за водите

Регистърът съдържа:Longitude,Latitude,Компетентен орган,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2010-2015,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Име на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Категория,Последно преразглеждане на профила на водата за къпане,Следващото преразглеждане на профила на водата за къпане, Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за:2007г.,2008г.,2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г.,2014г.,2015г.,2016г.,2017г.,Профили на зона за къпане.

одобрен

Регистър на програми и планове в обхвата на района на басейново управление.

Регистърът съдържа: Национални планове, програми и стратегии. Регионални планове за развитие. Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. Областни стратегии, планове и програми,Общински стратегии, планове и програми. Планове за управление на защитени територии и зони за защита на водите.