24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Годишен доклад за изпълнение на ОПР през 2015 г.

Докладът е изготвен във формата и изискванията на чл. 91, ал. 8 от ППЗРР и съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
г) Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) Мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) Резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

одобрен

Общински план за младежта 2017

Стратегически цели, мерки и дейности

Младежи
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2016 година

фианнси
одобрен

Публичен регистър ПУП

Публичен регистър с информация за одобрените проекти ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП – 2017год. /във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ/

строителство