5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

одобрен

Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности

Към председателя на Сметната палата е създаден Публичен регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, за подпомагане изпълнението на функциите, възложени му от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Публичният регистър е отговорен за декларирането на имуществото, доходите и разходите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, в Република България. Регистърът има изградена и добре функционираща електронна система на деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, с което напълно постига целите си за осигуряване на прозрачност и публичност, като първа мярка в борбата срещу корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в Република България.

одобрен

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г. Списък на лица по чл. 2
одобрен

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 25 март 2016 г.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от закона, ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомяват за това Сметната палата.

одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборните кампании на участниците за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Физически лица предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборните кампании на участниците за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.