5875 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър разрешения за строеж - 2018 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2018 година в Община Грамада

одобрен

За периода 01.12. - 31.12.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/a

одобрен

2017 г. - Данни от почвен мониторинг I-ниво (широкомащабен мониторинг-16x16 км.)

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2019 г.