6006 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

одобрен

За периода 01.06. - 30.06.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

непроверен
непроверен
непроверен
непроверен