6050 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на българските училища в чужбина 2015/2016 година

Списък на българските държавни училища в чужбина и Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката

одобрен

Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности

Към председателя на Сметната палата е създаден Публичен регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, за подпомагане изпълнението на функциите, възложени му от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Публичният регистър е отговорен за декларирането на имуществото, доходите и разходите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, в Република България. Регистърът има изградена и добре функционираща електронна система на деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, с което напълно постига целите си за осигуряване на прозрачност и публичност, като първа мярка в борбата срещу корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в Република България.

одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците за ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 25 май 2014 г.

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците за ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 25 май 2014 г.

Данни от ЕРИК

одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 5 октомври 2014 г.

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 5 октомври 2014 г.
Данни от ЕРИК

одобрен

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 5 октомври 2014 г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 5 октомври 2014 г.

Данни от Единен Регистър по Изборния Кодекс - Сметна палата

одобрен

Списък на лица по чл.2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 13 март 2015 г.
Съгласно чл.2, ал.2 от закона, ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал.1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомяват за това Сметната палата.