1 намерен резултат

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
образование 
одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена в община Маджарово

Средно училище "Димитър Маджаров" е единственото училище на територията на общината, със статут на защитено и средищно училище.
През последните години училището осъществява план-прием на ученици в дневна и задочна форма на обучение. За младите хора е осигурен достъп до професионално образование - професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. Това дава възможност и на младежи в неравностойно положение - младежи в социален риск или отпаднали от образователната система да продължат образованието си, да получат основни знания и насоки при избора на професия.
ДГ „Л.Димитрова” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

образование