1 намерен резултат

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
културно наследство 
одобрен

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово със статут на исторически недвижими културни ценности, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./ и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на З

културно наследство