532 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

За периода 01.04. - 30.04.2022 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

КАВ ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС качество озон атмосферен диоксид серен азотен въглероден превишени стойности оксид прагови въздох
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от язовирите по приложение № 1 към Закона за водите

Регистър на разрешителните за водовземане от язовирите по приложение № 1 към Закона за водите

води водовземане закон за водите МОСВ регистър РМС 435/2020 комплексни язовири язовирите по приложение № 1
одобрен

Регистър за предоставените концесии за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост

Регистър за предоставените концесии за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост
https://nkroffice2.government.bg/#/?cd=%2F%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8%2F%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%2F%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8

води държавна собственост изключителна държавна собственост минерални води МОСВ околна среда регистър РМС 435/2020 концесии за води
одобрен

За периода 01.03. - 31.03.2022 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

азотен диоксид въздух КАВ серен диоксид ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС качество озон въглероден диоксид аетмосферен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгл. Закона за водите.

води закон издадени обекти разрешителни регистър РМС 214/2016 басейнова дирекция повърхностни водни използване черноморски район
 

Моля изчакайте