529 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Базата данни включва информация, съобщения и решения, които касаят процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): съобщения за инвестиционни предложения, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ОВОС, решения за прекратяване на процедури по ОВОС, други решения по ОВОС за период от 2013 г. до момента.

велико търново околна среда риосв Инвестиционни предложения овос въздействие РМС 435/2020 оценка
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2021 г.

Регистърът съдържа информация за 2021 г. - пореден номер и дата на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

велико търново достъп заявления ЗДОИ информация околна среда регистър риосв РМС 436/2017
одобрен

За периода 01.02. - 28.02.2022 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

КАВ ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС озон диоксид серен азотен въглероден
одобрен

За периода 01.01. - 31.01.2022 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

КАВ ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2021 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина през 2021 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

лица разрешителни регистър дървесина РМС 214/2016 2021
одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Пирин",съгласно Закона за защитените територии

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ за 2021г.

лица разрешителни регистър дървесина РМС 214/2016 паркове национални ДНПП физически
 

Моля изчакайте