495 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2021г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2021 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

национален паша РМС 214/2016 парк централен балкан
одобрен

Краткосрочна прогноза за Балканите и Европа

Карти за кратка прогноза на времето в България, Балканите и Европа, море, планини, седмична и месечна прогноза в HTML формат.

Европа прогноза РМС 567/2021 НИМХ Балканите краткосрочна
одобрен

Краткосрочна прогноза за България

Карти за кратка прогноза на времето в България, Балканите и Европа, море, планини, седмична и месечна прогноза в HTML формат.

българия прогноза РМС 567/2021 НИМХ Прогнози краткосрочна
одобрен

Дължини на реките в България

българия РМС 567/2021 Реки НИМХ дължини
одобрен

За периода 01.11. - 30.11.2021 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

КАВ ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС озон диоксид серен азотен въглероден
одобрен

Дължини на реките Р България

Таблица с дължина на реките в Р България (км)

РМС 567/2021 Реки Дължини на реките Реки в българия НИМХ
 

Моля изчакайте