361 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от язовирите по приложение № 1 към Закона за водите

Регистър на разрешителните за водовземане от язовирите по приложение № 1 към Закона за водите

води водовземане закон за водите МОСВ регистър РМС 435/2020 комплексни язовири язовирите по приложение № 1
одобрен

За периода 01.03. - 31.03.2022 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

азотен диоксид въздух КАВ серен диоксид ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС качество озон въглероден диоксид аетмосферен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгл. Закона за водите.

води закон издадени обекти разрешителни регистър РМС 214/2016 басейнова дирекция повърхностни водни използване черноморски район
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за периода 01.01.– 30.06.2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда.

достъп заявления информация регистър РМС 436/2017 ИАОС
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2021 г.

Регистърът съдържа информация за 2021 г. - пореден номер и дата на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

велико търново достъп заявления ЗДОИ информация околна среда регистър риосв РМС 436/2017
 

Моля изчакайте