361 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените от РИОСВ - Хасково Решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

издадени регистър решения риосв Хасково ЗБР РМС 436/2017 ЗООС
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ - Хасково

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Хасково

административни бюджетни програми разходи регистър риосв Хасково РМС 54/2019 ведомствени
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени позволителни за ползване на лечебни растения през 2021 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни позволителни за ползване на лечебни растения през 2021 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии.

лечебни национален РМС 214/2016 парк централен балкан растения
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2021г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2021 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

национален паша РМС 214/2016 парк централен балкан
одобрен

За периода 01.11. - 30.11.2021 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

КАВ ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС озон диоксид серен азотен въглероден
одобрен

Дължини на реките Р България

Таблица с дължина на реките в Р България (км)

РМС 567/2021 Реки Дължини на реките Реки в българия НИМХ
 

Моля изчакайте