12 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДЧР

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район ЧР
одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Химично състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДЧР за циклите на ПУРБ

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район химично ЧР
одобрен

Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДЧР за циклите на ПУРБ

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район химично ЧР
одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Списък на подземните водни тела на територията на БДЧР

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела черноморски район ЧР кодове
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгл. Закона за водите.

води закон издадени обекти разрешителни регистър РМС 214/2016 басейнова дирекция повърхностни водни използване черноморски район
 

Моля изчакайте