271 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

2016 г. - 2017 г. - Данни от мониторинга на горските екосистеми (ГЕС) I ниво (широкомащабен мониторинг на ГЕС)

Програмата за мониторинг на горски екосистеми е организирана на две нива – І ниво (широкомащабен) и ІІ ниво (интензивен). Проучванията по ниво І се провеждат в мрежа от 159 постоянни пробни площи за широкомащабен горски мониторинг, разположени на територията на цялата страна. Ежегодно се наблюдават и оценяват около 5 500 пробни дървета. Наблюденията и оценките по ниво ІІ се извършват в 3 постоянни пробни площи (2 стандандартни и 1 пробна площ-ядро) за интензивен горски мониторинг. Програмата функционира в България в съответствие с международната програма за мониторинг на въздействията на атмосферното замърсяване върху горските екосистеми (МКП Гори - http://icp-forests.net/), съответно широкомащабният мониторинг на горски екосистеми (ГЕС) от 1986 г., а интензивният от 2003 г. .


МКП Гори (ICP Forests) e въведена в действие в ЕС през 1985 г., съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP Convention) на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), във връзка с нарастващата загриженост на обществеността за възможните вреди върху горските екосистеми от замърсяването на атмосферния въздух.


Към днешна дата, мрежата за наблюдения и оценки на МКП Гори, представлява една от най-големите системи за биомониторинг в света. Програмата за мониторинг и постигнатите от нея резултати са от значение не само за политиките за чист въздух, но и за тези, насочени към борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, почвите и водните ресурси.


Устойчивото управление на горите, базирано на информацията за тяхното състояние е гаранция за ефективното функциониране на голямото разнообразие от ползи, което те ни предоставят.


Наблюденията и оценките през 2017 г. по показателя „обезлистване“ на короните, както и на повредите от биотични и други стресови фактори са проведени върху 5588 пробни дървета в 160 пробни площи (ПП), включващи иглолистните видове: Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea abies и Abies alba и широколистните видове: Fagus sylvatica, Quercus frainetto, Q. petraea, Q. cerris, Q. rubra, Tilia platyphyllos и Carpinus betulus. Броят на наблюдаваните иглолистни пробни дървета е 2422, а на широколистните - 3166. По показателя „обезлистване“, наблюдаваните иглолистни и широколистни пробни дървета запазват състоянието си спрямо 2016 г.. Близо 71% от всички дървета са в 0 и 1 степени - без и слабо обезлистени. Наблюдава се намаляване на процента на съхнещите и изсъхнали дървета от 3 и 4 степени – 5.3% през 2017 г. спрямо 6.5% през 2016 г. В по-добро състояние са наблюдаваните широколистни видове.


От иглолистните видове Pinus nigra и Pinus sylvestris до 60 години, в по-добро състояние е Pinus nigra – липсват напълно изсъхнали дървета, докато при Pinus sylvestris - те достигат до 7%. От наблюдаваните видове над 60 години, в най-добро състояние е Picea abies, където 91.3% от дърветата попадат в 0 и 1 степени и само 1.6% са в 3 и 4 степени. В много добро състояние са насажденията от Abies alba – 90.9% са в 0 и 1 степени на обезлистване, а 4.3% са в 3 и 4 степени. В най-лошо състояние продължават да бъдат насажденията от Pinus sylvestris, където 15.1% са загиваща и загинали. Лошото състояние на дърветата се дължи на повреди от биотичен характер - върховият корояд (Ips acuminatus) и кореновата гъба (Heterobasidion annosum), които нанасят големи поражения на насаждения в наблюдаваните пробни площи. При дърветата от Pinus nigra повреди са причинени основно от фитопатогените Dothistroma pini, Sphaeropsis sapinea и Cyclaneusma minus, повреждащи леторасли и иглици, както и кореновата гъба (H. annosum).


От широколистните видове до 60 години, в много добро състояние са насажденията от Quercus rubra, Fagus sylvatica и Quercus frainetto, при които над 80% от наблюдаваните дървета са с обезлистване до 25% обезлистване. До 10% е делът на силно обезлистените и мъртви дървета (от 3 и 4 степен). От наблюдаваните видове над 60 години, в най-добро състояние са насажденията от Fagus sylvatica, Quercus cerris и Quercus рetraea. Повече от 83% от тях са без или слабо обезлистени. С най-висок процент на дървета от 3 и 4 степени са насажденията от Carpinus betulus - 6.25% . В насажденията от Fagus sylvatica се наблюдава развитие на заболявания върху стари повреди от снеголоми. От биотичните фактори са установени некрози, причинени от Nectria spp. и Ascodichaena rugosa. По листата са регистрирани нападения от Orchestes fagi, Mikiola fagi и Hartigiola annulipes.


В дъбовите насаждения са установени в ниска степен повреди от листозавивачки и педомерки (Geometridae и Tortricidae). Сериозни последици за насажденията от Quercus frainetto и Quercus рetraea е заразяването на дърветата с трахеомикоза, причинена от фитопатогена Ceratocystis roboris. Повреди от Хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum) са открити в голяма част от чистите церови насаждения.


От 2017 г. започна наблюдение на дървета от обикновен кестен (Castanea sativa) на 88-годишна възраст. Отчетено е, че 82.5% от дърветата са с влошено здравословно състояние поради развитието на силнопатогенната гъба Cryphonectria parasitica, причиняваща некрози, чието развитие води до постепенно загиване на дърветата.


Данни за нивата обезлистване през 2017 г., при широколистни, иглолистни и всички дървесни видове (възраст до 60 г., над 60 г. и всички) са дадени в таблиците (1, 2 и 3) по-долу:

одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух на територията на РИОСВ - Плевен

атмосферен въздух РИОСВ - Плевен
одобрен

За периода 01.03. - 31.03.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

одобрен

Регистър по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ - РИОСВ-Пазарджик

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

атмосферен въздух регистър по чл.30л от ЗЧАВ риосв-пазарджик
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ Враца

Месечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух за периода 2019 г..

екология
одобрен

Регистър на вековните дървета в Община Ямбол.

Регистър на вековните дървета в Община Ямбол.

вековни дървета екология Ямбол