3 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на защитените територии, защитените зони (НАТУРА 2000) и вековните дървета в България - 2021 г.

Регистърът съдържа актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. Тези данни включват: уникален идентификационен код; наименование; категория; актуална площ (в ха); местоположение – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти; карта на обекта; снимка на някои обекти. http://eea.government.bg/zpo/bg/index.jsp

защитени околна среда регистър територии ИАОС зони РМС 567/2021 2000 НАТУРА
одобрен

Дължини на реките в България

българия РМС 567/2021 Реки НИМХ дължини
одобрен

Разпределение на реките в Р България по водосборни басейни в ГИС база данни

Данните са в *.shp формат (Shape файл), архивирани в

РМС 567/2021 Реки Разпределение на реките Водосборни басейни Shape файл НИМХ
 

Моля изчакайте