23 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите ЕО на планове и програми

Базата данни включва становища, съобщения и решения, които касаят процедурите по по екологична оценка (ЕО) на планове и проекти: решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, становища по ЕО, решения за прекратяване на процедури по ЕО, съобщения по ЕО за периода от 2013 г. до момента.

велико търново планове проекти риосв РМС 54/2019 оценка
одобрен

Регистър на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти

Базата данни включва информация, писма и решения, които касаят процедурите по оценка за съвместимост (ОС) на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с целите на опазване на защитените зони: решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, решения за извършване оценка на степента на въздействие, решения за прекратяване на процедури по ОС, писма до възложители и др. за периода от 2008 г. до момента.

велико търново планове програми проекти риосв въздействие РМС 54/2019 оценка
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Базата данни включва информация, съобщения и решения, които касаят процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): съобщения за инвестиционни предложения, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ОВОС, решения за прекратяване на процедури по ОВОС, други решения по ОВОС за период от 2013 г. до момента.

велико търново околна среда риосв Инвестиционни предложения овос въздействие РМС 435/2020 оценка
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2021 г.

Регистърът съдържа информация за 2021 г. - пореден номер и дата на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

велико търново достъп заявления ЗДОИ информация околна среда регистър риосв РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2020 г.

Регистърът съдържа информация за 2020 г. - пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

велико търново достъп околна среда риосв информация РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2019 г.

Регистърът съдържа информация за 2019 г. - пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

достъп околна среда информация
 

Моля изчакайте