6 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ Враца

Месечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух за периода 2019 г..

екология
одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения ,планове ,програми и проекти на територията на РИОСВ -Враца

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения ,планове ,програми и проекти на територията на РИОСВ -Враца

ЗБР РИОСВ -Враца
одобрен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по Екологична отговорност

екология
одобрен

Публичен регистър по ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

екология