489 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър Достъп до информация

Заявления за достъп до обществена информация 2020

бургас достъп до обществена информация заявления здои регистър риосв 2020 РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Регистър с данни за процедурите по Оценка за съвместимост - ОС

Оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Оценка за съвместимостта на плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

бургас планове програми риосв инвестиционни предложения РМС 54/2019
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

достъп заявления информация риосв смолян РМС 436/2017
одобрен

Информация от РИОСВ - Смолян за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по ЗУО

Информация от РИОСВ - Смолян за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по ЗУО

ЗУО отчисления риосв смолян Обезпечения РМС 54/2019
одобрен

Месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

дейност отчети риосв смолян месечни РМС 54/2019 контролна