2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
заустване  отпадъчни води 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

доспат екология и води заустване места МОСВ отпадъчни води Струма
одобрен

Доклад за състоянието на канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води и генерираната утайка и съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Доклад по чл. 15 от Директивата)

Доклад за състоянието на канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води и генерираната утайка и съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Доклад по чл. 15 от Директивата)

МОСВ околна среда отпадъчни води пречистване РМС 435/2020 Агломерации утайки канализационни системи
 

Моля изчакайте