32 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
избрани етикети:
себра 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА - 21.01.2021

плащания себра КЗК
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

бюджет себра РМС 54/2019 МЗХГ
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден - Министерство на труда и социалната политика

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерство на труда и социалната политика се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА.
В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на Министерство на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, както следва:
- Агенция за социално подпомагане;
- Агенция по заетостта“;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
- Държавна агенция за закрила на детето;
- Агенция за хората с увреждания;
- Национален институт за помирение и арбитраж;
- Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;
- Фонд „Условия на труд“;
- Фонд „Социална закрила“.

плащания себра МТСП
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

плащания себра мон
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 28.06.2018

Информация за плащанията в СЕБРА 28.06.2018

себра
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 27.06.2018

Информация за плащанията в СЕБРА 27.06.2018

себра