185 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Публичен регистър на регистрираните получатели

На основание чл. 57г, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател. Съгласно ал. 6 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

агенция публичен регистър Митници получатели Агенция "Митници"
одобрен

Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС

На основание чл. 54а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове за лицата, които подлежат на задължителна регистрация по закона Агенция „Митници“ води публичен регистър, който съдържа следната информация: 1. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето или трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец); 2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето; 3. дата на връчване и номер на удостоверението за регистрация; 4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията; 5. компетентно митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация; 6. точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажби на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво. Съгласно ал. 5 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове информацията за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при спазване на изискванията за защита на личните данни.

агенция лица регистър РМС 214/2016 регистрирани Митници ЗАДС Агенция "Митници" чл. 57а
одобрен

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

Съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове лицензираните складодържатели на енергийни продукти са длъжни да маркират всички видове газьол с кодове по КН 2710 19 41 до 2710 19 49 и керосин с код по КН 2710 19 25 0, които са освободени от облагане с акциз. На основание чл. 108в, ал. 14 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове Агенция „Митници“ поддържа електронен регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти, съдържащ минимум следните данни: 1. номер на сертификат; 2. дата на издаване на сертификата; 3. митническо учреждение, издало сертификата; 4. наименование на лицето; 5. единен идентификационен код на лицето; 6. идентификационни данни на транспортното средство и съда за транспортиране; 7. номер и дата на протоколите за установеното съответствие или несъответствие с изискванията по чл. 108а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове; 8. данни за обстоятелствата, свързани с липсващите, увредените и унищожените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти; 9. дата на прекратяване на сертификата.

агенция превоз публичен регистър РМС 214/2016 Митници гориво сертификати Агенция "Митници"
одобрен

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

На основание чл. 90д от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия, който съгласно чл. 119, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове съдържа: 1. код на митническото учреждение, издало разрешението; 2. идентификационен номер; 3. наименование на лицето; 4. вид на обекта; 5. код на митническо учреждение по седалище на управление на лицето; 6. адрес на управление на лицето; 7. ЕИК на лицето; 8. адрес на обекта; 9. дата на връчване; 10. прекратяване на регистрацията.

агенция продажба разрешения регистър РМС 214/2016 Митници тютюневи изделия Агенция "Митници"
одобрен

Регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове

На основание чл. 54 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове, който съдържа: 1. идентификационен номер на лицензирания складодържател; 2. идентификационен номер на данъчния склад; 3. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицензирания складодържател; 4. адрес на данъчния склад; 5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад; 6. дата на връчване на лиценза; 7. дата на прекратяване действието на лиценза. На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата. Формата на регистъра се определя с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

агенция лицензирани регистър складове Митници складодържатели Агенция "Митници" данъчни
одобрен

Регистър на освободените от акциз краен потребител (ОАКП)

На основание чл. 24г от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители, Формата и съдържанието на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона. Съгласно чл.18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове регистърът съдържа данни за: 1. лицето, подало искането – име, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код на лицето; 2. точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от освободения от акциз краен потребител; 3. търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се получават и използват от освободения от акциз краен потребител; 4. целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти; 5. търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки; 6. дата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител

агенция регистър РМС 214/2016 Митници освободени акциз крайни потребители Агенция "Митници"
 

Моля изчакайте