43 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
избрани етикети:
регистър 
одобрен
одобрен
одобрен

Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) - Проектни предложения

Проектни предложения подадени чрез СУНИ по схеми за кандидаитстване обявени от Фонд научни изследвания към МОН

администрация инвестиции регистър система съвет национални управление МС СУНИ Министерски
одобрен

Регистър на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната към 05.07.2022 г.

дружества регистър търговски МО права държава министър отбрана Министерство отбраната
одобрен

Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06 април 2007 г.

Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06 април 2007 г. за прилагане на членове 51-59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания - Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г. - Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

агенция публичен регистър РМС 214/2016 одобрение Митници Агенция "Митници" постановление №75 Регламент № 918/83
одобрен

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

Съгласно чл. 58б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници" се води електронен регистър на временно регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на временно регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател. Съгласно ал. 4 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

агенция публичен регистър регистрирани Митници временно получатели
 

Моля изчакайте