182 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 година

Резултати за страната и чужбина от проведените избори през последните 10 години по видове (местни, парламентарни, президентски, за европейски парламент, в т.ч. национален и местен референдум)

избори Народно събрание президент резултати ЦИК вицепрезидент РМС 567/2021
одобрен

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 година

Резултати за страната и чужбина от проведените избори през последните 10 години по видове (местни, парламентарни, президентски, за европейски парламент, в т.ч. национален и местен референдум)

избори Народно събрание резултати ЦИК 2021 РМС 567/2021 11 юли
одобрен

Национален концесионен регистър

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър.

концесии РМС 103/2015 АМС
одобрен

Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06 април 2007 г.

Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06 април 2007 г. за прилагане на членове 51-59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания - Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г. - Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

агенция публичен регистър РМС 214/2016 одобрение Митници Агенция "Митници" постановление №75 Регламент № 918/83
одобрен

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

Съгласно чл. 58б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници" се води електронен регистър на временно регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на временно регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател. Съгласно ал. 4 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

агенция публичен регистър регистрирани Митници временно получатели
одобрен

Публичен регистър на регистрираните получатели

На основание чл. 57г, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател. Съгласно ал. 6 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

агенция публичен регистър Митници получатели Агенция "Митници"
 

Моля изчакайте