5292 намерени резултати

одобрен
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добрич за второто тримесечие на 2020 г.

отчет за изпълнението на бюджета

отчет за изпълнението на бюджета
одобрен
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2020 г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2020 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"З" Търговище земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 Юли 2020г

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"З" Търговище земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 Юни 2020г