459 намерени резултати

одобрен

Технически паспорти на строежи август 2016 - август 2017

Регистър на внесените в Община град Добрич Технически паспорти на строежи за периода 01.08.2016 - 25.08.2017 г.

община Добрич строежи технически паспорти
одобрен

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

одобрен

Средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева

П Р О Т О К О Л

на ОД „Земеделие” гр.Бургас, в изпълнение на Заповед № РД 11-283/07.08.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115г., предоставена с писмо изх.№9166-77/13.07.2015г. на Дирекция ПОК към МЗХ.

средно рентно плащане
одобрен
одобрен

Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози

Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози в страната, в които могат да бъдат заявени административни услуги

контакти особени залози регистри регистър справка удостоверения услуги РМС 54/2019 централен справки удостоверение връзка вписвания вписване извлечение ЦРОЗ
одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Ползване на дървесина в рамките на ПВД
 

Моля изчакайте