459 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Сливен за учебната 2017/18 г.

Списък на училища, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Сливен за учебната 2017/18 г.

одобрен

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

списък
одобрен
одобрен

Списък на синдиците

Министерство на правосъдието поддържа Списък на синдиците.
Правно основание: Наредба №8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

регистър
одобрен

Списък на преобразуваните и закрити институции в предучилищното и училищното образование в област Силистра до 15.09.2017 г.

Закрити и преобразувани училища, детски градини и извънучилищни звена до 15.09.2017 г. в област Силистра

висше образование
одобрен

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 от НУРИПДНР

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 от НУРИПДНР:
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато:
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 79, ал. 1 и 2 ЗНЗ;

 

Моля изчакайте