267 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

регистри
одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-І-то трим. 2018г.

Тримесечни отчети Община Самоков-І-то трим. 2018г.

одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-І-во трим.2017г

Тримесечни отчети Община Самоков-І-во трим.2017г

одобрен
одобрен

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

одобрен

Средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева

П Р О Т О К О Л

на ОД „Земеделие” гр.Бургас, в изпълнение на Заповед № РД 11-283/07.08.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115г., предоставена с писмо изх.№9166-77/13.07.2015г. на Дирекция ПОК към МЗХ.

средно рентно плащане
 

Моля изчакайте