701 намерени резултата

одобрен

Средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева

П Р О Т О К О Л

на ОД „Земеделие” гр.Бургас, в изпълнение на Заповед № РД 11-283/07.08.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115г., предоставена с писмо изх.№9166-77/13.07.2015г. на Дирекция ПОК към МЗХ.

средно рентно плащане
одобрен

Средни училища в област Варна през учебната 2017/2018

Средни училища в област Варна през учебната 2017/2018

одобрен
одобрен

Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози - акт. към 08.06.2018 г.

Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози в страната, в които могат да бъдат заявени административни услуги

контакти
одобрен

Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари. Списъкът е актуален към 02. 05. 2017г.

ADR консултант по безопасност курсове
одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Ползване на дървесина в рамките на ПВД