458 намерени резултати

одобрен

Информационни досиета на закони, свързани с правото на ЕС

Систематизирана информация, свързана с въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони.

Европейски съюз Народно събрание закони право на ЕС
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

бюджет данни община РМС 214/2016 РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет данни изпълнение касово община РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Регистър на получените дарения

Регистър на даренията

дарения община регистър РМС 436/2017 Мирково