8019 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Разград след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди:

Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала
Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК
Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК
Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

община приватизация регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет

за 2019г.

бюджет второстепенни разпоредители община Разград РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 01.09.2020г.

имоти община общинска собственост сделки Разград РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 28.02.2019г.

детски градини обслужващи звена община списък училища Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 21.07.2020г.

дружества община общинско търговски участие Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 24.07.2020г.

община общински предприятия регистър Разград РМС 214/2016