8019 намерени резултати

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистрите водени в Община Разград са по години

достъп до информация заявления община Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистрите водени в Община Разград са по години

елементи община рекламни Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистрите водени в Община Разград са по години

община паспорти строежи технически Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 15.03.2019г.

община социални услуги Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистрите водени в Община Разград са по години

община пуп регистър Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистрите водени в Община Разград са по години

община проекти инвестиционни Разград РМС 54/2019