209 намерени резултати

одобрен

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

национален разрешителни строеж нси области статистически инфостат институт
одобрен

Списък на кодовете на подземни водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за подземни водни тела на територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела район Западнобеломорски ЗБ кодове
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за кодовете на повърхностните водни тела за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район Западнобеломорски ЗБ
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец 2022 г.

културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017 Костенец
 

Моля изчакайте