127 намерени резултати

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета 2022 Г.

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Куклен
одобрен

Регистър на обекти,въведени в експлоатация - 2022г.

въведени експлоатация обекти регистър РМС 214/2016 Община Куклен 2022
одобрен

Регистър на Заверени технически паспорти на сгради - 2022г.

заверени паспорти регистър сгради технически РМС 214/2016 Община Куклен 2022
одобрен

Регистър на одобрени инвестиционни проекти - 2022г.

одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019 Община Куклен 2022г.
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - 2022 г.

изменения изработване община планове регистър устройствени РМС 436/2017 Куклен 2022