28 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП- ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ - Община Царево

РЕГИСТЪР ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП- ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ - Община Царево

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи - Царево

Публичен регистър на озеленените площи - Царево

одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “С” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “С” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК - Община Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “В” – ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(ОТД), ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, ПРИВАТИЗИРАНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “В” – ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(ОТД), ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, ПРИВАТИЗИРАНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК - Община Царево

Царево