70 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Главен регистър на общинска собственост на Община Троян

Информация за вида на имотите, местоположение, граници и др.

одобрен

Данни за бюджета на Община Троян и разходването му (към 30.04.2017 г,)

Приходи, помощи и дарения Рекапитулация по параграфи и подпараграфи Трансфери и временни безлихвени заеми Бюджетно салдо Операции с финансови активи и пасиви

одобрен