64 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж за 2016 г. - Община Троян

Регистър на издадените от Община Троян разрешения за строеж за 2016 г. с данни за собственика и вида на строежа.

одобрен

Данни за бюджета на Община Троян и разходването му (към 30.04.2017 г,)

Приходи, помощи и дарения Рекапитулация по параграфи и подпараграфи Трансфери и временни безлихвени заеми Бюджетно салдо Операции с финансови активи и пасиви

одобрен