1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
почви 
одобрен

Данни от почвен мониторинг II-ниво (вкисляване и засоляване на почвите по пунктове)

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

почви