3 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена в община Маджарово

Средно училище "Димитър Маджаров" е единственото училище на територията на общината, със статут на защитено и средищно училище.
През последните години училището осъществява план-прием на ученици в дневна и задочна форма на обучение. За младите хора е осигурен достъп до професионално образование - професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. Това дава възможност и на младежи в неравностойно положение - младежи в социален риск или отпаднали от образователната система да продължат образованието си, да получат основни знания и насоки при избора на професия.
ДГ „Л.Димитрова” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

образование
одобрен

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово със статут на исторически недвижими културни ценности, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./ и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на З

културно наследство
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ В ОБЩИНА МАДЖАРОВО

Народно читалище ”Н.Й.Вапцаров” е основано през 1961 година. Първи членове на читалищното настоятелство са: Стою Кашев - учител, Пенка Кръстева - библиотекар, Петър Чикичев, инж.Димитър Николов, Станко Игнатов - учител, Славей Русев - учител, Атанас Грозданов - възпитател. В първата година на своето съществуване читалището не разполага със своя сграда, няма и материална база, само 272 тома книги в библиотеката, която се помещава в стая от административната сграда на ДМП – Маджарово. Първото отчетно-изборно събрание след учредяването на читалището се провежда на 20 януари 1963 г. От създаването до днес председатели на читалището са: Митю Канев, Димитър Панайотов, Стою Кашев, Иванка Кашева, Борис Лотев, Христо Николов, Живка Янакиева, Лидия Велкова, Татяна Стоянова.

култура